Opvoedingsproject

 Opvoedingsproject

De kern van het opvoedingsproject van onze school werd gehaald bij de patroonheilige van onze school, Sint-Vincentius à Paulo.

In het leven en het werk van deze Franse priester uit het begin van de 17de eeuw vinden we een aantal basisprincipes die, ook vandaag nog, erg actueel zijn.

Voor ons opvoedingsproject gebruiken we vijf kernideeën waarrond we de praktische werking van onze school willen uitbouwen.

  • Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiingskansen aan elk kind

Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en nog te verbeteren. Kwalitatief hoogstaand onderwijs betekent voor ons: aan elk kind maximale ontplooiingskansen geven en dit zowel op het vlak van zijn lichaam, verstand en gevoel als op sociaal vlak, op het vlak van waardenbeleving en religie.

  • Respect voor en aanvaarden van elk kind, met voorkeur voor de kansarmen, vanuit het respect

– voor jezelf
– voor anderen
– voor gezag

Ieder kind is uniek. De school respecteert en aanvaardt dit.

We willen rekening houden met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen aan elk kind een vorming te geven aangepast aan zijn mogelijkheden. Differentiatie is noodzakelijk. Dit veronderstelt een zorgvuldige observatie van het klasgebeuren door de leerkracht. Door grondige observatie tracht de leerkracht te achterhalen welk niveau en welke behoeften ieder kind heeft. Daarbij aansluitend biedt zij taken en activiteiten aan zodat elk kind op eigen niveau kan werken. Ook is het de bedoeling dat we elk kind met de eigen gevoelens leren omgaan zodat ze de eigen grenzen leren kennen en aanvaarden.

We vinden het persoonlijk contact tussen de leerkracht en de kinderen erg belangrijk. De basishouding die tot een groeibevorderende relatie bijdraagt is er een van aanvaarding, echtheid en inleving. In onze poging om de kinderen op te voeden, proberen we zo weinig mogelijk sancties te nemen. Belonen en waarderen van het positieve vinden we het belangrijkste. Fouten proberen we recht te zetten in een waarderend gesprek. Sancties worden pas opgelegd wanneer de fout vrij zwaar is of wanneer herhaalde aanmoedigingen tot een positief gedrag zonder gevolg blijven.

  • Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving

De persoon en de boodschap van Jezus Christus zijn en blijven de fundamentele inspiratiebron van ons opvoedingsproject en de toetssteen om ons denken, ons doen en ons laten te evalueren. We geloven dat onze school een milieu kan zijn waar de verwijzing naar de persoon van Christus anders doet leven.

We willen de kinderen dan ook laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus en hen laten ervaren dat dit de inspiratie en voedingsbron is van een christelijk leven.

  • Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid.

We opteren voor een dynamische school. Dat betekent dat we permanent streven naar verdere uitbouw en verbetering van onze ­­school.

Onze school uitbouwen en verbeteren vereist van ieder van ons een persoonlijke betrokkenheid en een onbaatzuchtige inzet. We staan open voor vernieuwing op pedagogisch-didactisch vlak en zijn bereid deze vernieuwingen door te voeren op voorwaarde dat ze verantwoord zijn en in overeenstemming met ons opvoedingsproject.

  • Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap

Met dit basisdoel willen we vooral de waarde van verbondenheid beklemtonen. We kiezen voor een collegiale school waarin alle kinderen, ouders, leerkrachten, administratie en onderhoudspersoneel, verantwoordelijken voor de opvang, directie en inrichtende macht één grote levende gemeenschap vormen waarin iedereen zich geborgen weet, thuis voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt.

In de eerste plaats moet ieder kind in de klas een sfeer van geborgenheid, vertrouwen en aanmoediging kunnen ervaren. Dit veronderstelt een positieve relatie tussen de leerkracht en het kind en tussen de kinderen onderling. Elk kind moet zich aanvaard weten, ondanks de fouten en moeilijkheden.

Onze school wil zich integreren in de parochiegemeenschap.

Besluit: Het opvoedingsproject is een fundament waarop ons schoolleven zich oriënteert. Het is een uitnodigend woord dat rijke beloften in zich draagt.

Dag na dag, in de diverse activiteiten van het schoolleven aan dit opvoedingsproject werken, biedt ons de mogelijkheid te groeien als leerkracht, mens en christen en onze school verder uit te bouwen, in de geest van onze stichter Sint-Vincentius à Paulo.

 

Dit is slechts een beknopte samenvatting van de visietekst van ons opvoedingsproject. Ouders en belangstellenden kunnen via het secretariaat van de school de volledige tekst bekomen.