CLB

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB :

 • Aan iedere school zijn 4 CLB-medewerkers verbonden: een arts, een maatschappelijk assistent, een psycholoog of pedagoog en een verpleegkundige. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de CLB-werking op school. Het spreekt voor zich dat de CLB-medewerkers actief zijn in meerdere scholen. Op school kan je vragen wie de CLB-medewerkers voor de school zijn.
 • De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
  • Gedrag en opvoeding
  • Gezondheid
  • Leren en studeren
  • Studie- en schoolkeuze
 • Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een eerste gesprek. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders of de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.
 • Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven van het CLB, dient het CLB dit te melden aan het departement onderwijs.
 • Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts. De resultaten van dit onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorg. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
 • School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel rekening te houden met de schoolorganisatie.
 • Bij de start in een nieuwe school, wordt geïnformeerd over de werking van het CLB.
 • Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Bij het doorgeven en het gebruik van de gegevens wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het CLB respecteert te allen tijde de rechten van het kind.

Contact: Vrij CLB Aalst
Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel:    053 78 85 10
info@vclbaalst.be